Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Meers Paarden Centrum, IJweg 1273, 2152 NA Nieuw-Vennep en zijn een integraal onderdeel van de stallingsovereenkomst tussen Meers Paarden Centrum (verder te noemen: “MPC“) en haar pensionnemers. Deze voorwaarden kunt u ook downloaden om af te drukken.

De navolgende voorwaarden zijn van kracht:

Artikel 1:
Voor het in pension plaatsen van paarden en/of pony’s (verder te noemen: ” het paard”) bij MPC dient een geldige stallingsovereenkomst in 2-voud te zijn opgemaakt en ondertekend. Tevens dient voor aanvang van het in pension plaatsen van het paard een geldig vaccinatiebewijs/paspoort van het paard overlegd te worden.

Artikel 2:
De in de stallingsovereenkomst genoemde tarieven zijn de bij ondertekening geldende tarieven. Voor diensten anders dan genoemd in de stallingsovereenkomst wordt verwezen naar de prijslijst welke op het kantoor van MPC ter inzage ligt. MPC behoudt zich het recht voor om periodiek de tarieven bij te stellen.

Artikel 3:
De pensionnemer mag vrijelijk gebruik maken van de daartoe bestemde rijbanen, met in achtneming van openingstijden, het geldende rooster en geplande evenementen en activiteiten.

Artikel 4:
De pensionnemer is zelf verantwoordelijk voor de gezondheidsverzorging van het paard (zoals o.a. poetsen en het verschaffen van dagelijkse beweging) alsmede voor de verzorging van het harnachement.

Artikel 5:
Het is de pensionnemer verboden handelingen met het paard te verrichten in strijd met het welzijn van het paard.

Artikel 6:
Indien pensionnemer incidenteel de verzorging van het paard (zoals bedoeld in artikel 4) wil laten waarnemen door MPC moet dit uiterlijk voor 10 uur ’s morgens worden verzocht. Verzorging door MPC vindt plaats tegen de tarieven zoals vermeld in de prijslijst.

Artikel 7:
MPC is verantwoordelijk voor de samenstelling van het te verstrekken voer, zoals vermeld in de stallingsovereenkomst. Wijziging in de samenstelling van het basisvoer dient in overleg met MPC plaats te vinden. Kosten voortvloeiend uit de wijziging van de samenstelling zijn voor rekening van de pensionnemer.

Artikel 8:
Pensionnemer is verantwoordelijk voor alle kosten welke niet inbegrepen zijn in de stallingsovereenkomst. Dit betreft o.a. kosten voor hoefverzorging en medische verzorging. Pensionnemer is verplicht tot deelname van het paard aan het jaarlijkse MPC preventieve gezondheidsprogramma, welke o.a. 2 x tetanus/influenza en rhino injecties omvat, alsmede 4 x een wormenkuur. Uitvoering hiervan wordt verzorgd door MPC in samenwerking met de aan MPC verbonden veearts. De kosten komen voor rekening van de pensionnemer.

Artikel 9:
Pensionnemer is verantwoordelijk voor alle kosten voortvloeiend uit schade cq. letsel veroorzaakt door het paard en dient hiertoe een afdoende verzekering af te sluiten.

Artikel 10:
MPC verschaft in bruikleen een afsluitbare kast met zadelboy voor de opslag van tuigage en andere eigendommen. MPC is niet verantwoordelijk voor vermissing van en of schade aan persoonlijke eigendommen van de pensionnemer. Het is verboden in/of aan de kast of zadelboy zaken te bevestigen of anderszins de kast en zadelboy te beschadigen. Beschadigingen worden op kosten van pensionnemer hersteld. Zoekgeraakte sleutels worden op kosten van pensionnemer vervangen.

Artikel 11:
Pensionnemer dient aanwijzingen van MPC ter voorkoming van, uitbreiding van of bestrijding van veeziekten op het manege terrein en daarbuiten strikt op te volgen.

Artikel 12:
Pensionnemer dient MPC minimaal 24 uur van tevoren te informeren indien pensionnemer voornemens is met het paard het terrein van MPC te verlaten, alsmede de tijdsduur van de afwezigheid van het paard.